Navigációs menü

Pozsonyi diéta jelentése. diéta jelentése - Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára

Forgó András, bev. Forgó András és Hende Fanni, ford. Ismertetés A Egyrészt azért, mert kifejezetten magyar specialitásnak számítanak a Habsburg Monarchiában, az alsó-ausztriai rendi gyűlésekről és a cseh országgyűlésekről nem maradtak fenn hasonlók. Másrészt személyes jellegükből adódóan, hiszen kizárólag az egyik résztvevő szemszögéből ábrázolják a történteket.

Ferenc diétára hívja a magyar rendeket Szerző: Tarján M. Tamás

Éppen ezért alkalmasak egyes, a hivatalos naplókból kimaradó részletek megvilágítására, és fordítva: rávilágítanak az illető ország- gyűlési résztvevő sajátos szempontjaira, vagyis arra, hogy ő maga mint egy adott társadalmi, felekezeti csoport reprezentánsa, hogyan élte meg az ábrázolt politikai eseménysort.

Végül szerepük még jobban felértékelődik az olyan országgyűlések esetében, amikor nem állnak rendelkezésre a hivatalos naplók.

1825–27-es pozsonyi országgyűlés

Ilyen az pozsonyi diéta jelentése Az ilyen országgyűléseken történtek rekonstruálásához a kutatók csak a magánnaplók tanúságát vehetik figyelembe. A mondott országgyűlés kapcsán azonban ezek forráskritikai szempontból erősen problematikusak, mivel Lányi Pál gömöri alispánnak a Thury Etele által már ben kiadott naplója és egy másik rendelkezésre álló diárium, a két bihari követ Komáromi Csipkés György és Bakay Ádám beszámolója között komoly kronológiai és tárgyi eltérések állnak fenn.

Mindezek ellenére országgyűlési magánnapló kiadását ez idáig kevésszer, és utoljára meglehetősen régen vállalta magyarországi történész. Ennek egyik oka persze az, hogy az ebbe a típusba tartozó források közül sok — legalábbis részben — diktálás vagy másolás eredménye, így teljes terjedelemben való közlésük felesleges lenne. Ezért különösen pozsonyi diéta jelentése egy, a hagyományos magánnaplók szerzői körétől teljesen eltérő naplóíró, P. Engelbert Hermann morva ciszterci szerzetes munkája, aki a pásztói apáti cím viselője, Florian Nezorin velehradi apát követeként vett részt a magyar alsótábla A forrás egyedisége abban áll, hogy egyfelől nem hagyományos országgyűlési napló, hanem a szerzetes magyarországi útjáról szóló jelentés, és mivel P.

Engelbert az ország- gyűlési részvétel mellett más, a ciszterci rendhez kötődő ügyeket is intézett, a politikatörténet mellett egyéb témakörökkel kapcsolatban is szolgáltat adatokat a pásztói apátság ügyei, a pilisi apátság birtokainak átvétele.

Másfelől a legnagyobb érdeklődésre számot tartó politikai szakaszok is egy pozsonyi diéta jelentése nézőpontból ábrázolják az Főleg ezért különösen fontos forrás ez Forgó András számára, aki nemcsak a magánnapló-kiadással, hanem kutatott témáját tekintve is hiánypótló munkát végez, hiszen rajta kívül nemigen akad a Munkája pozsonyi diéta jelentése által a Emiatt is igen örvendetes, hogy — ahogyan az minden forráskiadvány esetében követendő példa lenne — a jelen kötet is terjedelmes bevezető tanulmánnyal, sőt tanulmányokkal együtt látott napvilágot.

Forgó András ugyanis a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójaként — mint jó pedagógus — a fiatalabb, általa képezett generációt is bevonta a munkába: doktori tanítványa, Hende Fanni dolgozata a A latin nyelvű forrás szemelvényes magyar fordítása is részben Hende Fanni, részben az egyetemen frissen végzett másik két szakember, Hajdú Vera és Szádoczki Bálint munkája.

Klauzál Gábor titkosrendőri megfigyelése

Sőt, Forgó a még fiatalabb történészjelöltekre is gondolt: a szöveg 2 kg fogyás gyorsan fordításának szemelvényes formában való, a politikai tárgyú szakaszokra kiterjedő megjelentetése által a latin nyelvben kevésbé járatos érdeklődők is megismerkedhetnek a forrás leglényegesebb részével, a kötet tehát a felsőoktatásban tanulók számára is haszonnal forgatható.

Üdvözlendő ugyanakkor, hogy a magyar változat mintegy másfélszeresére terjedő latin eredeti szöveget teljes terjedelemben közli, hiszen így a Teszi ezt három síkon is: a szakirodalom és maga a kiadott forrás, a címben jelölt egyházi politika, valamint a rendi politika szimbólumai, vagyis a politikai kultúrtörténet egy fontos kérdése tekintetében. Ez utóbbit nemcsak a Magyarországon a közelmúltban felvirágzott hasonló tárgyú kutatásokra a István meghatározó munkáira építi, hanem a német nyelven lerakott elméleti alapokra is Gerhard Göhler, Barbara Stollberg-Rilinger, Birgit Emmich.

A mint világosabbá lőn a porosz nyílt támadás és a franczia kétszínűség, Magyarország pedig még mindig nem lázadt fel az őrségek ellen, a Sintzendorfok, Harrachok és Kinskyek is örömmel kezdtek nézni a koronázás elébe. Ismerték a magyar nemzet hagyományos ragaszkodását Szent István birodalmának legfőbb jelvényéhez, és annak birtokosához. Az ünnepélyes actussal járó pompa és dísz legalább egy időre majd eltereli az urakat és nemeseket a hazafias gondoktól, s így a legveszedelmesebb időpont elmúlik a nélkül, hogy nagy csorbát ütöttek volna a királyi praerogativákban. Ennél tovább bölcsességök nehezen terjedt.

Mégsem marad pusztán az elvont konstrukciónál, hanem az A rendi politika szimbólumainak Forgó az első, négy alpontra osztott fejezetet szenteli, méghozzá az A rövid elméleti bevezető után először az országgyűlés előkészítése kapcsán a bécsi udvar és a magyar rendek közötti, Rákóczi-szabadságharcot követő kölcsönös megbékélés szimbólumait mutatja be: III. Károly magyarok felé tett gesztusait és a magyar politikai vezető réteg köszöntő beszédeit.

Ezt követi a koronázási hitlevélről mint a rendi dualizmus szimbólumáról, majd magáról a koronázásról mint az uralkodó elfogadásának szimbólumáról szóló szakasz. Ezek — a király és a magyar rendek közötti erőpróbák lévén — a határok kölcsönös kipuhatolására és kijelölésére voltak alkalmasak, mivel a magyar rendiség után sem mondott le arról, hogy kinyilvánítsa beleegyezését az örökös király trónra lépéséhez.

zöld teával lehet fogyni

Végül a továbbiak megértéséhez elengedhetetlenül szükséges negyedik alpontban a rangsorrenddel, praecedentiával kapcsolatos viták természetéről olvashatunk kimerítő ismertetést, amelyek a korabeli politikában a társadalmi és politikai erőviszonyok szimbólumaiként nagyon is bevettek voltak. Aki ugyanis egy-egy ceremónián az ülésrendben előrébb kapott helyet, a rendi táboron belül is előkelőbb pozícióval rendelkezett.

Forgó ezen a ponton A tanulmány második és harmadik fejezete szól a címben megjelölt egyházi politizálásról, de mindkettő speciális irányból közelíti meg a kitűzött célt.

A pozsonyi diéták a reformkorban

A második fejezet az Előbbit Forgó a konfesszionális rendiség belső harcaként ábrázolja: megelevenednek a katolikus és a protestáns rendek részleges gyűlései és összecsapásai előzményeikkel és kifutásukkal együtt.

Ez a szerkezet némileg elővételezi a harmadik fejezet módszertanát, amely az egyes alpontokban következetesen érvényesülve könnyen áttekinthetővé teszi ezt a szakaszt. A szerzetesrendek politikai szerepéről szólva először a politikába bekapcsolódó birtokos rendek, a bencések, ciszterciek és premontreiek, valamint az egykori apátságok tulajdonjoga miatt az országgyűlésen részt vevő jezsuiták és a magyar alapítású rendként szintén meghívott pálosok török hódítás utáni újjáéledését, fellendülését mutatja be a szerző.

Ezt követően azok a legfontosabb politikai kérdések kerülnek tárgyalásra, amelyekben a szerzetesek közvetlenül érintettek voltak, így a részvételi jog és a meghívás kérdése, a jezsuita rend jelenléte, valamint a praecedentia-viták.

A pozsonyi diéták a reformkorban - Pozsonyi Kifli

Az említett közös módszertan abban áll, hogy miután Forgó a szakirodalom, a kiadott források, valamint az általa ismert további elszórt levéltári anyag alapján vázolta az adott téma megjelenését az országgyűlés egészén, a kötetben kiadott forrásra támaszkodva összefoglalja az Forgó harmadik nagy témája a tanulmány elején és végén a vonatkozó szak- irodalom rövid áttekintése, valamint a kiadott forrás kritikai bemutatása.

Amint ugyanis fent érintettük, az Engelbert Hermann írása fontos fogyáshoz vitaminok használható.

Pozsony történelme során nem egy elsőséggel, egyediséggel dicsekedhetett.

A tanulmány negyedik fejezete ezért ütközteti ezt Lányi Pálnak a már egy évszázada nyomtatásban rendelkezésre álló naplójával, és megállapítja, hogy az események menete szempontjából a szerzetes ezt a beszámolót igazolja, nem pedig a két bihari követ gyökeresen eltérő rekonstrukcióját. Részvételi idejéből és hozzáállásából adódóan a morva szerzetes természetesen merőben eltérő szempontok szerint írta le megfigyeléseit, pozsonyi diéta jelentése alapjában véve Lányival párhuzamosan ábrázolta az ülésszakon történteket.

Mindent egybevetve tehát Forgó András tanulmánya a szó szoros értelmében bevezető: mélyen szántó és logikus fejezeteinek végigolvasása alkalmassá teszi a tárgyban kevéssé járatos olvasót a későbbiekben szereplő szöveg befogadására. A historiográfiai bevezetőn, az előrebocsátott kérdésfeltevéseken, valamint az összefoglaláson kívül ebben a tanulmányban szereplő további hat fejezet az egymástól nyolc évtizedre lezajlott két koronázás menetén halad végig.

fogyás kaloria szamolassal

Először az egyes koronázási helyszínek és a vonulások rendje, majd külön a koronázás egyházi és külön a világi szertartása, végül a királyné megkoronázása és a szertartások során felcsendülő zene szempontjából. Az egyházi és világi szertartásnak alpontokba sorolva az egyes mozzanatait is elemzi.

Ezek az egyházi szertartás esetében a királyi öltözet és a koronázási jelvények, azok átadása és a korona fejre helyezése, valamint a nádornak a rendekhez intézett, azok beleegyezésére vonatkozó a vizsgált két koronázáson a hatalmi viszonyokból pozsonyi diéta jelentése elmaradó kérdése, míg pozsonyi diéta jelentése világi szertartásnál a vonulás a lovaggá ütés helyszínére, maga a lovaggá ütés, a koronázási eskü, a négy égtáj felé történő kardvágás, legvégül pedig a koronázási lakoma.

Elemzése végén szereplő összefoglalásában Hende Fanni kiemeli, hogy a koronázás egyházi szertartása a vizsgált esetekben a liturgikus előírást követte, kifejezetten magyar elem volt azonban bennük a korona legitimitást adó volta, valamint a nádor szerepe, pozsonyi diéta jelentése a beleegyezésre vonatkozó kérdés elmaradása ellenére is jelentős maradt. A világi szertartás pedig a császárkoronázás megfelelő részével ellentétben szimbolikus gesztusai révén szerves folytatása volt az egyházi résznek, az országlakosoknak tett ígéreteket tartalmazta jelképes formákban.

A két koronázás összehasonlításából adódott a megállapítás, mely szerint a Habsburg-ház uralkodóinak az örökös királyság elfogadtatására irányuló törekvései révén egyes aktusok kiüresedtek, jelentésüket és tartalmukat vesztették, puszta külsőségekké degradálódtak.

Ezzel párhuzamosan azonban, mintegy kárpótlásként, pozsonyi diéta jelentése ceremónia nemzeti jellege hangsúlyosabb lett mind a színek, díszítések, öltözékek, jelképek, mind az egyes szokások terén. Ennek a kárpótlás mellett ugyanakkor az uralkodó európai presztízse szempontjából is jelentősége volt, ugyanis egy virtuális magyar királyi udvar létrehozása, önálló jellegének hangsúlyozása által a ténylegesen birtokolt királyságainak száma eggyel gyarapodott.

A kötet második felében található szövegközlésben Forgó András a magyarországi forráskiadás utóbbi években bevett formájának tökéletesen eleget téve adta közre a szerzetes naplóját, valamint ennek konkrét elveit szokás szerint előre is bocsátotta. A magyar szemelvényes változathoz tárgyi, a latin teljeshez filológiai jegyzeteket csatolt.

A nagyobb áttekinthetőség érdekében harminckét római számmal jelölt fejezetre osztotta a szöveget annak tematikus egységei alapján.

egészséges heti étrend minta

Ezek közül nyolc, valamint egy további rövid részlet maradt ki az alapvetően a politikai témákra koncentráló magyar fordításból, így a magyar változat összesen 63, a latin 94 oldalra rúg. Legtöbbször ez természetesen az egyházi ügyekre vonatkozott, de az új dikasztériumi rendszerről is volt véleménye, amennyiben azt a morvaországi királyi törvényszékhez hasonlította, még az ülés során szomszédjai füle hallatára XXV. Négy fejezetben a szerzetes a katolikus klérus május Az uralkodóval és a koronázással két fejezet foglalkozik VI.

Engelbertnek a III. Károlyról alkotott véleményét tartalmazza. Ezekhez részben kapcsolódik a fent már számba vett XVI. Érdekesség a szerzetes Pozsonyba érkezésének és első napjainak leírása az V. Végül két fejezet az apátsága ügyeiben való fáradozásait foglalja össze: a kamara elnökénél május án tett látogatásakor a velehradi apátság Bécsnek juttatott kölcsönének visszafizetéséről volt szó XX. A magyar fordításból kimaradt fejezetek jórészt szintén a ciszterci ügyekkel kapcsolatosak.

Klauzál Gábor Társaság

A XXII. Engelbert, aki az erdélyi püspök felajánlása hatására hazatért, majd június 2-án apátjával együtt tért vissza Pozsonyba, a pilisi apátság kérdésében itt lefolytatott tárgyalásról, valamint az érintett birtokok környékbeli részének megtekintéséről számol be.

fogyi tea

Károly erre vonatkozó korábbi rendeletét és P. Engelbert országgyűlésnek beadott tiltakozását is Pásztó lakosainak kérvénye ellen. Szintén csak a latin változatban szerepel végül az írásmű első négy fejezete, amelyekben Florian Nezorin velehradi apát P. Engelbertnek adott megbízólevele után I. A Forgó András által szerkesztett és részben bevezetett forráskiadvány tehát egy különleges és lényeges szöveget ad az olvasó kezébe.

Teszi ezt nem pusztán a hogy fogyjak le hasról kutatói, hanem a felsőoktatásban tanuló diákok számára is fogyasztható módon, ugyanakkor mégis a legmagasabb tudományos színvonalon, valamint a történész utánpótlásképzés terén is példamutató jelleggel, pályakezdő kollégák bevonásával. A magyarországi politika- és rendiségtörténet, valamint a felívelőben lévő politikai kultúrtörténet művelése rendkívül sokat profitálhat az ízléses formában megjelent kötetből.

Siptár Dániel Levéltári Közlemények, 85[] További recenziók.